Lugnviks Strand

 

Bilder från ett svunnen tid

Från Lugnviksstand. I bakgrunden Sandö. Glasbuket och till höger på Sandö
den gamla sågen på stampudden. Hur gammal kan den här miljön vara?

Lugnviks Strand. Denna bild är tagen på 1920-talet
På kortets högra halva syns skomakaren Erik Ögrens vita hus och därunder Nordings gård.
Nordings revs för att bereda plats för Riks 13. Till väster ligger folkskoläraren Mauritz Tellmanns
fastighet. Sixten (Sikka) Johanssons föräldrar övertog fastigheten efter Tennmann och bodde
där till dess man var tvungen att riva huset för Riks 13.
De övriga är Karl Hedbergs (under byggnation), Lannes, skräddaren Jonas Söderlunds -
Albin Lundgren övertog fastigheten efter Söderlunds - deras dotter Ebba, gift med
Arne Rylander övertog sedan fastigheten.
De övriga är Anton Söderströms, Johan Nordins, Johan Hedbergs mfl.
Bogserbåten Fjärdvik är på väg uppför Ångermanälven

Mer hus på Lugnviksstrand

Ångfartyget Carl XV lämnar Sandö Glasbruk med glaslast.
Till Stockholm lastades varje säsong 1000-tals lådor Sandöglas på
ångfartygen Westernorrland och Carl XV. Packningen sköttes av personal
med mångårig vana, och bruket svarade ej för bräck under transport.
På motsatta sidan älven ligger Lugnviksstrand med sin glesa bebyggelse
Framför ångarens förmast syn "Suntes" affär vid "Suntes" kaj, granne med
Axel Edströms fastighet."Suntes" affär var en filial till Sandö Diversehandel.

s/s Carl XV med glaslast till Stockholm från Sandö Glasbruk

Paviljongen på Lugnviksstrand (Brända tomten)
Från vänster min morfar Fritjof Källman. 2:a från höger min faster Veras man Arthur Pettersson

Persontransporterna över sundet mellan Sandö och Klockestrand sköttes av roddare.
Under många år sköttes denna syssla av Vedin och Johansson. Bilden visar roddaren
Josef Johansson med postmästaren och fokskolläraren Mauritz Tennman som
passagerare. En roddtur kostade 5 öre per person t.o.r. Under senare år använde även
Hjalmar Wallgren en motorbåt för transport av passagerare.
Till vänster om den höga vita pelaren ligger Lugnviksstrand

Bonnkajen som ligger vid gränsen Lugnviksstrand-Klockestrand
t.v. på bilden syns det gamla färgläget och till höger Klockestrand

Sandö i förgrunden. På andra sida Ångermanälven ligger Lugnviksstrand

Klockestrand och Lugnviksstrand i förgrunden. Till vänster en liten del av Sandö. Därefter Svanö.
Lugnvik i övre del av bilden

Utsikt över Lugnviksstrand 1949

Lugnviksstrand sett från Klockestrandsbron. Stranden
närmast var en långgrund badstrand med sandbotten.

Närmasrt brofästet ligger en gård som år 2006 är flyttad på grund av att
det byggs en ny Klockestrandsbro. Bron kommer att gå över gården och
följer ungefär den smala vägen upp till korsvägen. När den nya bron är
färdigbyggd kommer den gamla att rivas

Före nya Gäddasvägens tillkomst, Lugnviksstrand 1978
Första huset är Lennart Westins. Ursprung: Karl Hedbergs, med fiket "Lurvas"

 

 

 

topp