Religion

Kristendom

Bibeln blev till genom en dramatiskt utgallring

Judas
Judasevangeliet
Gnostikerna
Koptiska
Bibelns tidspår

*****

 

Judas

I 1 700 år har Judas haft rollen som den som med en kyss angav Jesus.
Det nyfunna evangeliet frikänner honom dock.
Den version som Judasevangeliet ger av Jesu sista dagar och förhållandet till
lärjungarna, inte minst Judas, är en annan än den som finns i Nya testamentet.
Grundtanken bakom att Judas hjälper Jesus genom att ombesörja hans gripande
och avrättning, var utbredd hos de tidiga kristna sekter, som med tiden kommit att
kallas gnostiker.
Judas tar på sig den otacksamma uppgiften att offra Jesus. Här är det Jesus,
som ber Judas att utföra ett uppdrag: Han skall överlämna Jesus till några skrivare,
som griper honom. Det gör Judas, och han får sin betalning.
Den Judas som vi möter i denna skrift är en helt annan än den skurk och förrädare
som uppträder på de flesta ställen i den kristna kulturen. På målningar framställs
Judas som lömsk och lismande, ofta är han klädd i falskhetens färger, gult eller giftgrönt.
På en del bilder håller han i en penningpung med de 30 silvermynten. Eller så smyger
han iväg från påskmåltiden för att förråda Jesus för översteprästerna och fariséerna
Det är de som griper Jesus och för honom inför rätta, där han döms till korsfästelse.

I det folkliga medvetandet är och förblir Judas dock en entydig symbol för
negativa egenskaper. Bilden av honom som en girig förrädare har slagits fast,
trots att en del av de tidiga teologerna medger att han trots allt måste ha varit ett
redskap i Guds överordnade plan att offra sin son för att frälsa mänskligheten.

 

Judasevangliet
återupptäcks - och försvinner

Redan 1978 fann en antikvitetsjägare det gamla manuskriptet i en grotta i Egypten.
Han sålde det, och det hamnade hos antikhandlaren Hanna i Kairo. Därifrån
stals det men kom via omvägar tillbaka. Hanna försökte 1983 sälja det koptiska
manuskriptet till några forskare, men de hade inte de 22 miljoner kronor som
han krävde. Han deponerade de nu rätt så medtagna papyrusarken i ett bankfack
i New York. Efter sexton år i facket hade en stor del av arken vittrat sönder. Trots
det köpte antikhandlaren Frieda Nussberger-Tchacos dem efter att ha fått bekräftat
att det med stor sannolikhet rörde sig om det så kallade Judasevangeliet - en skrift
som anses härröra från omkring år 150. Den aktuella koptiska versionen av texten
är från runt år 300. Frieda Nussberger-Tchacos sålde år 2001 rättigheterna till
översättningen och publiceringen av manuskriptet, som skall återbödas till
Egypten. Cirka 85 procent av de sköra papyrusbitarna har översatts och en
gnotisk version av Judas klev påsken 2006 fram efter 1 700 år i mörkret.

Gnostiker var de första kättarna

Gnostikerna. Gnosticism, en religiös strömning som under århundradena
kring Kristi födelse utbredde sig i Främre Orienten och medelhavsländerna och
som under medeltiden levde kvar i kristna och islamiska sekter. Den rymmer
drag från iransk, babylonisk, egyptisk och orfisk religion. Dess grundtanke
är motsättningen mellan ande och materia. Från Gud och den andliga världen
utgår en serie utstrålningar som är svagare ju mer avlägsna de är från källan;
materien uppkommer genom ett fall från den gudomliga sfären. Världen är en
blandning av ont och gott, materia och ande. Människan måste befria sina
högre, andliga element från allt ont och kroppsligt och komma till insikt
(gnosis) om sitt sanna väsen.
Källa: Bonniers Media

En förmögen redare från Svarta havet, Markion, grundade 144 e Kr en av de
gnotiska riktningar som dåtidens kyrkofäder betraktade som mycket skadlig,
eftersom den fick många anhängare. Ännu större betydelse fick dock
manikéerna, en gnotisk sekt, som grundades på 200-talet i Babylon av den
persiske Mani. Manikeismen hade anhängare ända in på 1600-talet.
Manikéerna samlades kring bön, fasta och heliga måltider, som var förbehållna
några få utvalda. Majoriteten av församlingen var inte säkra på att själva befrias
från det låga, jordiska livet. De kunde bara hoppas på att bli utvalda och
dämed förberedda på att någon gång frälsas genom själavandring. Manis
tankar och skrifter var spridda ända från Atlanten till Kina. I synnerhet i Iran
revolutionerade några av idéerna den gamla persiska religionen zoroastrismen.
Mani avrättades 272 under fasanfull tortyr.

Under medeltiden spreds Manis tankar framför allt av katarerna (som gav namn
åt ordet kättare), men även av bogomiler på Balkan och av valdeser, kringvandrande
predikanter, som samlades i första hand runt en hård kritik av den allt mäktigare
kyrkan. Katarerna fanns i synnerhet i Frankrike men även i Italien och Spanien.
På ett kyrkomöte 1179 beslutade man ingripa med bål och eld, om katarerna inte ville
inordna sig under kyrkans dogmer. Det var början på inkvisitionen, som lät avrätta
tusentals kättare under de följande drygt 500 åren.

Den sanna Bibeln fann sin form

De gnostiska skrifterna är nästan alla motskrifter till de evangelier som blev
grunden i den kristendom, som år 313 erkändes som en laglig religion i romarriket.
När kristendomen 380 upphöjdes till romarrikets officiella religion, blev den allierad
med den världsliga makten. Det bekräftade gnostikerna i sin syn på den etablerade
kyrkan som en ond maktfaktor.

En rad framstående teologer, de så kallade kyrkofäderna, ville begränsa alla de
religiösa rörelser som utvecklades under de första århundradena efter Kristus.
De ville strama upp religionen och välja ut de skrifter som man ansåg hade en rak
linje tillbaka till apostlarna, som hade varit nära Jesus. Det var skrifter, som först
och främst berättade om hans liv på jorden som Guds son, hans död och
uppståndelse och hans budskap om kärlek till sin nästa. Detta budskap var och
är kärnan i de 27 skrifter som blev till Nya testamentet. Dessa skrifter kom med,
för att alla kände till dem och länge hade använt dem vid gudstjänster.

De skrifter som inte kom med var bland annat gnostikernas. Den viktigaste
orsaken till att de valdes bort, var att deras budskap inte följde huvudlinjerna i
kristendomen. Enligt gnostikerna kom Jesus inte till världen för att frälsa alla
människor genom att tvätta bort deras synder med sin död på korset. Det är
förutom kärleken till nästan huvudlinjen i det kristna budskapet.
Och härmed
försvinner också det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv för alla.

Koptiska, senmedeltida form av egyptiska, som på 200-talet e. Kr började
användas av kristna egyptiker. En dialekt kvarlever ännu som koptiska kyrkans språk.

Kopter, den äldsta kristna befolkningen i Egypten, numera ca 1.5 miljoner.
Kopterna är sedan senare delen av 400-talet organiserade i koptiska kyrkan,
som leds av en patriark.
Källa: Bonniers Media

 

Bibelns tidspår

Det tog över 300 år, innan Bibeln fick sin slutliga form, och flera evangelier sorterades bort.

      60-70 Paulus och
lärjungen Petrus
avrättas i Rom
 
år 0   50    
Ca 4
f Kr-7 e Kr
Jesus föds
Ca 30-34
Jesus
korsfästs
54-55
Huvuddelen av Paulus
brev- de allra tidigaste
texterna i Nya
testamentet -skrivs

  Ca 70-100 Markus-, Lukas-, Matteus
och Johannesevangelierna skrivs.
Markusevangeliet är det äldsta och
ofullständigt; det berättar till exempel
inte om Jesu födelse och uppväxt.
Det står i synnerhet i Lukasevangeliet,
som även gör mest av kvinnorna
i historien. Matteusevangeliet kopplar
väldigt konsekvent historien
tillbaka till Gamla testamentet.
Johannesevangeliet är det sista.
Det är helt självständigt, skrivet
i en mer poetisk stil och det mest
teologiskt reflekterande evangeliet.

100-200 Gnostiska
skrifter som Sanningens
evangelium,
Mariaevangeliet,
Filipevangeliet,
Thomasevangeliet
och Judasevangeliet
skrivs.

   

165 Förföljeser av de
kristna trappas upp
i hela romarriket

C180 Irenaeus, biskop i Lyon,
angriper i skriftkättare, bland
annat gnostiker och Markion.
Judasevangeliet nämns. Han
samlar de mest kända skrifterna
i ett slags kristen kanon.
100   150   200
 

144 Markion samlar många
anhängare av se sekt, som han
kallar kristen. Den kristna kyrkan
är oenig. Markon bildar därefter
en ny kyrka och ger ut sin egen
Bibel, som består av de flesta av
Paulus brev samt Lukasevangeliet.
Båda delar har dock redigerats
kraftigt; bland annat har Markion
raderat textens alla hänvisningar
till Gamla testamentet-berättelserna i
detta fann han nämligen omoraliska.
Många av Markions idéer påminner starkt om de gotiska.

     

   

325 Kyrkomötet
i Nicaea. Där
lägger man fast
innehållet i
kristendomen

367 Patriarken i Alexandria
samlar de 27 skrifter som
ingår i Nya testamentet.
 
  250 300 350 //
Ca 200 Persern Mani grundar en gnostiskt
inspirerad tro.Han avrättas 272. Manikeismen,
som hade anhängare ända fram till 1600-talet
redogör för en kamp mellan ljuset (det gudomliga)
och mörkret (det djävulska och jordiska). Idéerna
var lånade från kristendom,romersk Mithrasdyrkan,
astrologi och markionism.
  313 Konstatin den store
erkänner kristendomen.

380 Kristendomen
(i Nicaeaversionen) blir romarrikets officiella religion.

 

1179 På ett kyrkomöte beslutar man
att bekämpa katarerna (manikéer) och
andra "kättare".
1231 Påven upprättar en
inkvisitionsdomstol för
bekämpande av kätteri.
  1522 Luther översätter
Nya testamentet till tyska och
understryker med översättningen
Judas roll som förrädare.
 
1200 1250 // 1500 //
1209 Katarerna vägrar att inordna sig, och
1209 inleder den franska kyrkan ett korståg
mot albigenserna, som den sydfranska grenen
av katarerna kallas efter staden Albi. Striderna
pågick till 1244. Albigensernas ledare hade
förskansat sig i borgen Montségur, men var då
tvungna att kapitulera. Totalt 300 albigenser,
män, kvinnor och barfn, brändes på bål,
eftersom de inte vile avsvärja sig sin tro.
       

1978 Judasevangeliet hittas
i en grotta i Egypten.

2001 Översättningen av Judasevangeliet påbörjas
1950 2000
1945 Hela 52 koptiska skrifter, de flesta
gnostiska, upptäcks vid Nag Hammadi
i Egypten

2003 Dan Brown ger ut "Da Vincikoden",
som är inspirerad av det gnostiska Mariaevangeliet.

2006 Judasevangeliet publiceras.

Källa: Illustrerad Vetenskap 12/2006

topp