En bygds historia

 

Sandöverkens Pensionärsförening (PRO) 60 år 1944-2004

 

Sandöverkens Pensionärsförening ute i naturen, sommaren 1956.
Större bild: Klicka på bild.

 

En bygds historia med dess människor som jag minns från min uppväxt finns att
tillgå i olika dokument. Fokbildningsarkiv, nykterhetsrörelsen, frikyrkan,
idrottsföreningar och andra föreningar. Minnets arkiv med muntlig tradition.

Valet har varit Sandöverkens Pensionärsförening 1944 - 2004.
Jubileumsskrift 1944-1994, 50 år och 1944-2004, 60 år.

Från de gamla välskrivna protokollen har det gällt att få med det väsentligaste
utan att göra beskrivningen alltför detaljerad och omfångsrikt.

Händelser och namngivna föregångares arbete och engagemang lägger vikt från
de första tiotalsåren efter föreningens bildande. Uppbyggnad och utveckling till
en fungerande organisation för pensionärernas intressen.

Efter Folkpensionärernas Riksorganisations bildande i Malmö 1942 aktualiserades
föreningsbildandet i hela landet.
I Sandöorten bildades en Folkpensionärsförening sommaren 1944.

Vem och vika som tog det första initiativet är oklart. Man får utgå från att det var
de personer som vid det första mötet åtog sig uppdraget som styrelseledamöter
och funktionärer.

Den 16:e juni 1944 hade ett flertal pensionärer samlats till möte i Klockestrands
Församlingshems lilla sal.

"Efter ett sångnummer med Albert Nordin vid orgeln, hölls ett med spänning afhörd
föredrag av Pastor Lindberg".

Så lyder ordagrant den första paragrafen i det första protokollet.
Till att leda mötet utsågs Anders Albert Burman.
Efter överläggning enades man att bilda en Sandöverkens Folkpensionärsförening.
Vid styrelsevalet utsågs Anders Burman till ordförande. Albin Pettersson till kassör.
Jean Pierrou till sekreterare. Johan Körning till vice orförande. Johan Eriksson till
vice sekreterare.

Av de närvarande skrev 13 personer in sig som medlemmar i föreningen.
Medlemsavgiften fastställdes till 1 krona och 50 öre för år.
Till att uppbära avgifterna valdes: Sigfrid Gustavsson, Johan Hellström och
Edvin Boman. För att öka intresset hos fler pensionäreer till anslutning i föreningen beslutades
att anordna en fest efter midsommar, till vilken man inbjuder alla gamla på orten.
En festkommitté valdes bestående av Johan Körning, Oskar Svanholm,
Olle Nordin och Jean Pierrou.

Man gick helhjärtat in för föreningen, trots det oroande tidsläget. Andra
världskriget kastade ännu sin skugga över Europa och skapade även i vårt land
besvärliga förhållanden. Danmark och Norge var okuperade av nazitysklands krigsmakt.
Ransonering av kaffe, te och andra förnödenheter var besvärande. Kaffe och te
var ransonerat sedan 1940.

 

Läs mer ur Sandöverkens Pensionärs Förenings Jubileumsskrifter
50 år 1944 -1994 och 60 år 1944 - 2004.

Hela dokumentationen