ådalingen
Ådalsbygden

 

En järnålderskultur växer fram


Förutsättning

Kunskapsläget har länge varit särskilt prekärt när det gäller järnåldersbebyggelsen
i Ådalen. När Styresholmsprojektet startades 1986 var inte ett enda konkrekt spår av ett
hus från järnåldern undersökt i området. I själva verket var kunskapen om järnåldern
närmast obefintlig i hela Norrland.

Järnåldersfynd

I slutet av 1970-talet upptäckte Umeå universitet och påbörjade undersökningarna av
den nu delvis rekonstruerade bondgården från äldre järnåldern i Gene i Själevads socken
i norra Ångermanland. Ytterligare några viktiga undersöknigar har genomförts
i landskapet. I Arnäs socken i norra Ångermanland ligger Arnäsbacken, där ett flertal
hus från den yngre järnåldern och medeltiden undersöktes av Umeå universitet
1987-1991 i anslutning till Norrlands- kustens nordligaste höggravfält.

I Ådalen ligger två järnåldersgårdar i Kramfors kommun vid Storjsön i Gallsäter,
Skogs socken och Lappnäset, Nora socken, som Länsmuseet Västernorrland och
Umeå universitet undersökte i samband med nydragningen av E4:an den så kallade
Höga Kustenvägen. Platsen ligger nära kusten, mindre än tio kilometer norr om
Ångermanälvens utlopp.

De första och hittills enda arkeologiska undersökningarna - som i mycket begränsad
omfattning - konkret har berört huslämningar från järnåldern i själva Ådalen, är de som
Styresholmsprojektet genomförde i Björned i Torsåker socken.

I brist på arkeologiska boplatsutgrävningar har forskarna i hög grad fått lita till andra
typer av källor: kulturgeografiska och miljöarkeologiska analyser, ortnamn samt inte minst
studier av gravar och föremål från arkeologiska underökningar och från tillfälliga fynd.

Frågan är nu om (Stora) Ådalen haft en egen kulturell identitet som skilt regionen från
andra områden?

Vattnet och människan formar bygden.

Till stor del har vi de förändringar som åstadkommits genom Ångermanälvens
ständigt skiftade lopp och kustområdets successiva strandförskjutning.
Området tillhör Höga Kusten.
Genom analys av landskapsformer och höjdnivåer har man fått en ganska bra bild av
vilka områden som varit möjliga att utnyttja för bebyggelse, odling, bete och
kommunikationer under olika tidsperioder.

Vid Kristi födelse gick vattnet ungefär tjugo meter över dagens nivå, vilket innebär att
en stor del av dagens jordbruksmark i Ådalen låg under vatten. Tusen år senare, under
vikingatiden, hade ytterligare ca tio meters landhöjning frigjort omfattande arealer
sedimentjord lämpliga för odling och ängsslåtter.

De största förändringarna skedde därvidlag i Torsåker på ena sidan av älven och
Överlännäs, Boteå och Styrnäs på den andra sidan. De är i anslutning till dessa
marker som huvuddelen av de bofasta jordbruksbebyggelsen i Ådalen etablerades
under järnåldern.

Pollenanalys

Landskapets förändring och dess mänskliga utnyttjande kan också studeras genom
pollenanalyser. Med specialkonstruerade borrar kan sedimentprov tas i myrar och
sjöar där de årliga nedfallande pollensporerna från omgivningen successivt lagrats.
Borrkärnan representerar därmed en tidsskala från botten till toppen som kan dateras
på olika sätt.

Den mest intressanta undersökningen har på uppdrag av Styresholmsprojektet
gjorts av Jan-Erik Wallin vid Umeå universitet i Ödstjärn i Bjärtrå socken, mellan
Strinne och Lugnvik.
Ödstjärn kom att avsnörpas från havet ca 800 f.kr. Härifrån har pollen från tiden
mellan 200 f.Kr. och 1650 e.Kr kunnat analyserats. Här har odling indikerats.
Mellan 500 och 1200 e.Kr. ökar andelen pollen såväl från ängsmarker som från
både korn och råg. Dock saknas sädesslag för tiden 900-1100. Men återhämtning
sker från år 1100, och från 1200 ökar andelen pollen från gräs, humle och syror
påtagligt. Ett par århundranden senare minskar andelen kornpollen, medan de
från råg är i stort sett oförändrade.

Det speciella med Ödstjärn är att dess bottensediment är varvigt.
Det betyder att ett slutet och tydligt lager med pollen har bildats varje år, vilket
gör det möjligt att studera förändringar i pollenavlagringarna från år till år.
Genom att räkna årsvarven blir dateringen naturligtvis mycket säkrare än i
normala fall, då man får lita på några enstaka C-dateringar med ibland flera
hundra års osäkerhetsmarginal.

Resultatet från Ödstjärnsanlysen visar enligt Wallin att den fasta och kontinuerliga
odlingen med gödslade åkrar inleddes i sjöns närområde omkring 500 e. Kr.,
även om tecken på odling kan beläggas redan under perioden 340-380 e.Kr.
Från och med 500-talet fanns både betes- och åkermarker.

Bygderna får namn

Språket tillhör de förutsättningar för mänsklig kommunikation och kultur.
Ortnamnen i ett kulturlandskap utgör därför en viktig historisk källa. Det gäller
också i Ådalen, där ortnamn vittnar om järnåldersbebyggelsens ålder, utbredning
och ursprung. I området finns nämligen åtskilliga namn som i sin ursprungliga
form slutar på -hem, -land, -sta, och vin, men även en hel rad osammansatta och
sammansatta naturnamn samt kultiska namn. Tillsammans visar dessa tydligt att
bebyggelsen etablerades under järnåldern. Många sådana namn finns i
Torsåkersbygden.

I Ådalen mellan Sollefteå och Torsåker/Styrnäs finns sammanlagt 166
järnåldersnamn av olika typer, varav 10 har ändelsen -vin, 22 -hem, 1-land och
35 -sta. Härutöver förekommer 3 kultiska/administrativa namn, 43 osammansatta
naturnamn och 37 sammansatta naturnamn och 15 som hänförts till gruppen
övriga namn. En jämförelse med fornminnesregistret visar att en stor del av alla
dessa enheter har fornlämningar inom ägorna, vilket stöder antagandet att de har
tillkommit under järnåldern. Namnen berättar också om bebyggelsemiljön. Ortnamn
med efterleden -vin syftar på betesäng eller gräsbeväxt slätt och anses härröra från
tiden före 500-talets slut. Kanske antyder detta att boskapsskötsel varit en
dominerande näringsgren.

Järnåldersnamnen vittnar i hög grad också om områdets kulturella kontakter.
Namnen med ändelsen -vin och -ånger tyder exempelvis på starka västliga
influenser - från Sydvästnorge och Tröndelag - under i första hand äldre järnålder.

När det gäller den större mellannorrländska regionen så visar andra ortnamnstyper
som -und (i t.ex. Njurunda i Medelpad) tillsammans med arkeologiska resultat, att
germanskt språk talades i hela detta område åtminstone sedan förromersk
järnålder - kanske redan under bronsåldern.

En ortnamnskategori som har en tyngpunkt just i Ångermanland är de sockennamn
som slutar på -rå, såsom Säbrå, Nordingrå, Bjärtrå och Gudmundrå. Namnet har med
råda att göra, och vittnar om att den person vars namn ofta ingår i förledet har haft
någon form av jurisdiktion över området i fråga.

De många ursprungliga järnåldersnamn som slutar på -hem, -sta och -vin har sin
nordgräns i Ångermanland. Detta förhållande kan tolkas som att den permanenta
jordbruksbygden med nordisk talande befolkning inte sträckte sig längre norrut då
dessa namn bildades.

Järnåldershus

Lämningar efter järnåldershus som undersökts i Ångermanland har inte varit
synliga ovan jord. Husen har varit konstruerade av kraftiga parvis ställda
takbärande stolpar som varit nerdgrävda i marken. Väggarna, som inte haft en
bärande funktion, har bestått av flätade vidjor eller plank. Nästan de enda spår som
återstår efter husen är därför mörkfärgningar i marken efter de förmultnad eller
nedbrända stolparna. Det är därför naturligt att dessa bebyggelsespår är mycket
svåra att upptäcka.

Järnåldershusen på dessa bondgårdar bestod av 25-40 meter långa treskeppiga
hallbyggnader som var indelade i olika rum med skilda funktioner. Boningsrum, kök,
foderlada var här samlade i samma hus, medan eldfarliga verkstäder fanns i
fristående byggnader. Undersökningar visar att ekonomin var baserad på
boskapsdrift och att man bedrev ensädesbruk - i huvudsak kornodling - på
gödslande åkrar. Samhället i mellersta Norrland var under järnåldern en del av en
gemensam nordisk järnålder.

Uppenbart är att den fasta bondebebyggelsen i Ångermanland etablerades under
romersk järnålder, det vill säga under århundradena efter Kristi födelse, och
expanderade under folkvandringstid vid årtusendets mitt.

Fornborgar

En fornlämningstyp som har stor betydelse för förståelsen av det forntida samhället
är fornborgarna. Av landets omkring 1100 fornborgar ligger dock färre än 20 i
Norrland, varav endast tre ligger i Ångermanland. Av dessa ligger en i Ytterlännäs
(Stensätter) och en i Nordingrå (Rödklitten), men den nordligaste av alla fornborgar
i landet ligger på berget Rogstaklippen strax bakom byarna i Torsåkersbygden.

De norrländska fornborgarna tolkas vanligen som s.k. tillflyktsborgar som endast
använts i orostider, man har med andra ord inte bott pemanent i borgarna.

Gravar och storhögar

I Ångermanland fins idag närmare 1200 bevarade gravhögar från järnåldern
registrerade. De allra flest av dessa är koncentrerade till Ångermanälvens dalgång
nedströms Ådalsliden och till kustbygderna mellan Härnösand och Örnsköldsvik.

Av gravhögarna är ca 180 ensamliggande. De återstående är samlade i 141
mindre gravgruper (2-4 gravar) och 50 gravfält (minst 5 gravar). Gravfälten är i
allmänhet små och endast tolv av dem består av fler än tio gravar. Både vad gäller
det totala antalet gravar och antalet platser med gravar ligger de flesta i
kustsocknarna Nora och Nordingrå. I Björkå, Överlännäs socken, finns ett gravfält
som har hela 50 registrerade gravar. Andra "stora" gravfält med mellan 11 och 20
gravar finns i Ådalen endast i Bjärtrå (2 st), Överlännäs, Sånga, Strynäs och Multrå.
Många gravar har försvunnit genom bortodling och andra aktiviteter under 1800- och
1900-talet, vilket skapar en skev bild av de förhistoriska förhållandena.

Två stora bygder i Ångermanland där järnåldersgravar ligger tätt är "Ådalsbygden"
mellan Sollefteå och Torsåker/Styrnäs samt "Norabygden". Därutöver finns
fjorton "små" bygder såsom "Säbro-Härnöbygden", "Nordingråbygden",
"Bjärtråbygden" etc. Endast två av dessa, "Genebygden" och Arnäsbygden", ligger i
norra Ångermanland. Också gravarna från järnåldern vittnar om kulturgränsen
mellan Ångermanland och Västerbotten; gravhögar av denna typ har sin nordgräns
just i Arnäs socken.

Gravfynd

Ett av de äldsta kända gravfynden från Stora Ådalen kommer från en gravhög i
Aspby i Torsåkers socken, som genom fyndet av en sköldbuckla sannolikt kan
hänföras till yngre romersk järnålder. Gravhögen tillhör ett mindre gravfält som till
stora delar förstördes i samband med grustäkt i början av 1950-talet. Vidare
tillvaratogs bl.a. en kniv, textilfragment, ett obränt skelett samt ben från åtminstone
två gravar.

Torsåker och mötet mellan hednisk och kristen kult

En särställning bland socknarna intar Torsåker, vars gamla sakrala ägonamn
på en central plats i bygden - syftande på en kultåker tillägnad guden
Tor - övertagits av församlingen i samband med sockenbildningen.

Den fascinerande bygden kring Torsåkers kyrka väcker många frågor kring den
förkristna kulten och dess förhållande till den kristna religionen.
Redan sockennamnet Torsåker vittnar alltså om en förkristen kultplats. I anslutning
till Torsåkers kyrka - det vill säga vid platsen för den centrala kultåkern - ligger
fastigheten Hov, ett namn som vittnar om en mycket speciell betydelse. Detta är
det nordligaste område i landet som bär spår av en fornskandinavisk kult.
Av allt att döma är ju den medeltida kyrkan i Torsåker byggd på den gamla
kultplatsen Hov.

Vid midsommar år 1804 besökte den tyske historikern Ernst Moritz Arndt prosten
Per Ritzén i Torsåker. De kom att tala om Torsåkers forntid. Prosten berättade att han
låtit utgräva en av de flera ättehögar som man ser inte långt från kyrkan. Där hade
han funnit mångfaldiga antikviteter, till en del förmultnande, samt varjehanda spår,
att man här offrat.

Prosten hade förstås rätt. Sockennamnet vittnar om att här har legat en hednisk
kultplats där asaguden Tor stått i centrum för uppmärksamheten.

Den fornnordiska religionen inbegrep många gudar och gudinnor som tillskrevs
olika uppgifter. Där ödestron, förfädersdyrkan och fruktbarhetskulten var central.
Den hängde också samman med en härskar- och krigarideologi.

Till asagudarna hörde Oden, Tor och Ull, och till vanerna Njord, Frö och Fröja.
Förutom gudar och gudinnor fanns en hel uppsätting av andra väsen, såsom
jättar, nornor, diser, valkyrjor, alver och vättar. Dessa väsen har under kristen
tid i olika skepnader och omfattning levt kvar i folktron.

Världsbilden med sin indelning i Asgård, Midgård och Utgård kretsade kring
världsträdet Yggdrasil.

Riten och kulten som inbegrep blot och offer av olika slag var grundläggande för
religionen. Religionen var integrerad i det dagliga livet och utövades därför till
stor del hemma på gården och i familjen. Med det förekom också större
kulthögtider eller blot som var gemensamma för en hel bygd. Kulten hade alltså
såväl privata som offentliga sidor.

Sockenbildningen och Kyrkor

Under fornskandinavisk tid och under den äldsta kristna tiden utgjorde gården
huvudscen för det sociala livet i alla livets skeden. När socknarna bildades
förflyttades initiativet och de viktiga religiösa högtiderna till en plats som var
gemensam för många gårdar i byn - sockenkyrkan. Det gällde alltifrån dop och
konfirmation till vigsel och begravning. Sockenprästen blev den religiöse ledaren
och kyrkvallen naturlig samlingspunkt även i världsliga sammanhang. Till de
största omställningarna hörde säkert att de anhöriga som tidigare begravts vid
gårdens egen begravningsplats, nu skulle gravläggas långt ifrån hemstället.

Vi vet inte med säkerhet hur sockenbildningen gick till. Men man har troligen
utgått från de redan befintliga, naturligt avgränsade förhistoriska bygderna
Kyrkobyggandet i dessa trakter har tagits antigen av någon ledande storman i
bygden eller av bygdelaget, sannolikt genom ett tingsbeslut. Socknarna har här
antingen övertagit namnet på bygden eller namnet på den centrala plats i
bygden där man byggde kyrkan.

I Hälsingelagen (1300 -talets första hälft) står följande: "Nu vilja kristna män
hålla Kristi bud och bygga ny kyrka. Då skola bönderna fara till biskopen och
hava sin sockenpräst med sig och bedja om lov att få bygga en kyrka".
Om kyrkobyggandet stadgas följande i Hälsingelagens kyrkobalk:
"Alla fullsuttna bönder skola göra körslor efter bondetal och dagsverken
efter antalet vapenföra män".

Uppförande av de monumentala stenkyrkorna måste ha varit mycket
resurskrävande.

Socknarna kom med tiden att utgöra maktcentra i den medeltida samhällsstrukturen.

Källa: "Stora Ådalen", Kulturmiljön och dess glömda förflutna.
Styresholmsprojektet - en monografi.
Länsmuseet Västernorrland och följande författare:
Bengt Edgren, Anders Wallander, Leif Grundberg, Jan Stattin, Nils Blomkvist,
Lars-Erik Edlund, Inger Stenman,
Gunnar Rydström och Lars-Göran Spång

 

Lilla Norge

Begreppet "stöbacken" eller "stebacken"

Mellan Ångermanälvens nedre del med dess industrier och den övre delen
med dess oförändrade näringsförhållanden uppstår en gräns, om än osynlig.
Den kommer att finnas just där älven förändras från en strömmande flod till
en lugn fjord. Där finner vi distalbranten, detta begrepp, som ständigt
återkommer i resonemangen om älvens dynamik. Det är deltas framkant, som
genom landhöjningen ständigt vandrar nedströms, en geologisk gränslinje
som starkt påverkar älvdalens näringsmässiga förutsättningar. Här övergår
ett stilla odlingslandskap till en vital industriregion.

Övergången från älv till fjord, den så kallade distalbranten, förr kallad stöbacken
eller stebacken, är en gränslinje icke blott i naturgeografisk bemärkelse utan även
i kulturgeografiskt sammanhang. Dess betydelse för sjöfarten är uppenbar.
Ångermanälvens övergången från älv till havsvik markeras av distalbranten.
I takt med landhöjningen har den succetivt flyttats nedströms. Den ligger idag
nedom Hammarsbron.

Vid Nyland byter älven gestalt. Där, vid "stöbacken", ökar djupet från bara några
meter till 25-30 meter. Stränderna består till ovanligt del av lodräta bergspartier.
Här finns rester av den postglaciala fjord, i vars dalgång älven uppströms lagrat
de sediment som givit upphov till åkerjordar.

Begreppet "Lilla Norge"

"Lilla Norge" kallas ön mellan Nyland och Sandslån. Den ligger på den yttersta
änden av Ångermanälvens delta nedom Hammarsbron Men dess tillkomst är
mer människors värk än naturens.

Sågverksindustrin gav upphov till en livlig sjöfart. De skepp, som gick "på lätten",
alltså olastade, var ranka. För stabilitetens skull fylldes lastrummen med sand
eller grus, s.k. barlast. Den dumpades strax utanför Nyland. Fartygen var till
stor del noskflaggade. En ö växte så småningom fram. Folkhumorn kom att
kalla den "Lilla Norge", ett namn, som än idag påminner om sågverksindustrins
genombrottsår och nästan en bortglömd transportteknik.

Källa: "Stora Ådalen" och Muntlig tradition.

Fogdar på Kungsgården i Ångermanland

 
Fogdar i Ångermanland som residerat på Kungsgården i Bjärtrå under 1500-talet
Verksamhetsår Namn

Medeltiden var stadsgrundandets stora tid. Då tillkom inte mindre än sjuttioen städer inom det nuvarande Sveriges gränser. Bristen på medeltida städer i Norrland innebar dock ingalunda att stadsmakten helt saknade stödjepunkter och representation i det norrländska lokalsamhället under medeltiden. Här fanns istället andra typer av centralorter som stod under kronans kontroll och inflytande. Det gäller exempelvis tings- och marknadsplatser, hamnar, borgar och framför allt kungsgårdar. Kungsgårdarna ägdes av staten och beboddes av kungens mäktiga fogdar eller "befallningsmän".
I Ångermanland stöter vi på namnet Kungsgården bara just i Bjärtrå socken. Mer än 400 år har gått sedan den siste ångermanländske fogden lämnade denna plats för gott. Anledningen till flytten var grundandet av staden Härnösand på Härnön längre ut vid kusten år 1585. Såsom kronans högstetjänsteman kunde inte fogden längre bo kvar i Bjärtrå. Efter Johan III:s uttryckliga order 1587 flyttade fogden omkring 1590 ner till den nyanlagda staden, för att på ort och ställe se till att borgerskapet verkligen bosatte inom stadens hank och stör. Det var fogden som tillsammans med underlagsmannen i landskapet fick till uppgift att driva igenom den inte alltför populära stadsgrundningen. Den fogdeinstitution som vi känner från 1500-talet var ett resultat av den nya civila förvaltning som byggdes upp under Gustav Vasas tid med början på 1520-talet.
Den tidigare medeltida förvaltningen vet vi ganska lite om för Norrlands vidkommande. Fogdarna i landet utsågs i allmänhet av konungen själv, varför de personer som fick detta uppdrag ofta redan hade visat sin duglighet i kronans tjänst. Deras tjänsteåligganden var också oerhört vittomfattande. Bl.a. skatteuppbörd och redovisning. Tillsyn av viktiga kommuniakationer med vägar, broar och gästgiverier. I fogdens närvaro skulle hållas landsting vid kungsgården, där fogden kom att agera både polis och åklagare. Kungsgården skulle dessutom tjäna som förebild i regionen och fogden skulle därför vara drivande inom jordbruk, fiske m.m. Fogdarna hade delvis ett ganska otacksamt jobb som vid reformationen då kyrkans gods drogs in till kronan eller i samband med de många extraskatterna som t.ex. vid "klockskatten" 1531 då landets kyrkklockor krävdes in för att smältas ned.
Genom Härnösands grundläggning var också kungsgårdens historia som fogdesäte all, och snart fanns bara myterna om platsens storslagna förflutna kvar.

1525 Lasse Olsson
1525-1530 Jakob Pesson Västgöte
?1531 ?Staffan Sasse d.ä.
1531-1533 Bengt Jonsson
1534-1540 Markus Andersson
1540-1546 Jakob Holst
1547-1551 Ketill Nilsson (Böllja)
1551-1553 Hans Knutsson Fordell
1553-1554 Nils Ottosson (Hästhufvud)
1555-1556 Olof Eriksson
1557-1558 Anders Sigfridsson (Rålamb)
1559-1561 Knut Andersson (skräddare)
1561-1563 Joen Eriksson
1564-1585 Hans Andersson
1586 Peder Ersson
1587-1594 Olof Persson Hellman

 

Under några år på 1500-talet, och möjligen även tidigare,
hade Ångermanland gemensam fogde med Västerbotten. 1534
lades också Medelpad under den ångermanländske fogden,
vilket kom att bestå fram t.o.m. 1551.
Den förste 1500-talsfogden över Ångermanland vi känner till
namnet hette Lasse Olsson. Han omnämns i denna befattning 1525
Den siste fogden som bodde på Kungsgården i Bjätrå hette
Olof Persson Helman och innehade sysslan 1586-1594. Under
de sista åren i Bjärtrå hade han tiotals personer i sin tjänst:
underfogde, skrivare, underskrivare, två tunnbindare, fem
fogdetjänare, "fatburshustrur" och flera tjänstekvinnor.
Utspisningen skedde efter olika ordningar vid herre- och
svennebord. Själv satt fogden med sin familj vid herrebordet,
där även förnämare gäster undfägnades.
Kungsgården i Bjärtrå förlorade ingalunda sin centrala roll i
bygden inte ens efter det att fogden flyttar från platsen i samband
med Härnösands grundläggning.
Ännu på 1600-talet hölls vid några tillfällen landsting i Bjärrtå
och när nya förordningar kring vägväsendets infördes vid
1600-talets mitt var det naturligt att gästgiveri och postbonde
etablerades just i Kungsgården.
År 1780 skrev Abraham Hülphers om platsen i sin beskrivning
över Norrland: "Wid Kungsgården hålles Gästgifweri, och Ting om
wåren, samt merendels bewillings taxering med hela landet
(=landskapet)".
Under 1600- och 1700-talen bodde här också flera bemäktiga
ståndspersoner, och Kungsgården var tingsställe med spöpåle
ännu under 1800-talets senare del.
Det är uppenbart att Kungsgården ännu långt fram i tiden
behållit en del av sin centralortskaraktär.
Men var låg då själva kungsgården? De äldsta bevarade kartorna
över Kungsgården i Bjärtrå, där de enskilda gårdarna är markerade,
är visserligen inte äldre än från 1780-talet, men av dessa framgår
det ändå tydligt att 1500-talets kungsgård med sina byggnader bör
ha legat på samma dominerande och magnifika plats som den
nuvarande stamfastigheten där nu familjen Norberg nu bor.
Egendomen har i obruten följd varit i släktens Norbergs besittning
sedan slutet av 1500-talet. Tretton generationer i obruten följd. I den
kedja som började när Johan III var kung i Sverige.
Den nuvarande släktgården är från 1890-talet och är av ett
betydligt yngre datum än den släkt som bebor den.

Källa: "Stora Ådalen", Kulturmiljön och dess glömda förflutna.
Styresholmsprojektet - en monografi. Länsmuseet Västernorrland. Leif Grundberg
"Man känner historiens vingslag". Tidningen Ångermanland. 29/7-04.